Separointilaitteistoon investointi maksaa itsensä nopeasti takaisin ympäristöä säästäen.

Separoinnin tuomat edut ja kustannussäästö ovat kiistattomat. Separointilaitteisto on järkevä investointi kaikkialle, jossa vesi sekoittuu lietteeseen.

Lietelannan separoinnilla voidaan säästää luontoa, lisälannoitteita, traktoritunteja sekä omaa työtä. Lisäksi kompostoitu kuiva-aines on hyvä ja hajuton lannoite asutusten läheisyydessä. Lietelannan separoinnilla saadaan paljon etuja lietelannan käsittelyssä maito- nauta ja sikatiloilla.

– Ravinteet voidaan paremmin kohdentaa peltokohtaisen viljelyn mukaan, jolloin apulannan tarve vähenee.

– Lietteen ravinteet saadaan paremmin hyödynnettyä kasvukauden aikana nurmelle. Nesteosa ei sotke kasvustoa ja liete imeytyy nopeammin peltoon, jolloin liukoinen typpi voidaan hyödyntää paremmin.

– Separoinnilla saadaan puhtaampi rehu joka ei pilaannu. Se on maistuvampi eläimille ja eläin tuottaa paremmin.

– Liete saadaan levitettyä pienenmmälle peltopinta-alalle, sekä levitysmatkat lyhenevät.

– Lietteen levityskustannukset pienenevät. Nesteosan pumppaus ja levitys nopeutuu 30%:lla.

– Lietekaluston tukkeutumisongelma poistuu ja liete imeytyy paremmin peltoon.

– Kevyempi kuiva-aines on edullinen kuljettaa kaukaisemmille pelloille ja sen levitys voidaan tehdä kevyellä kalustolla.

– Lietesäiliöön saadaan 20-30% lisää kapasiteettia. Rakennusvaiheessa kuiva-ainelantala on edullisempi rakennuskustannuksiltaan kuin lietesäiliö.

– Nesteosalla voidaan huuhdella ja vähentää kuiva-ainepitoisuutta lietekuiluissa. Nesteosa on helposti pumpattavissa pitkiä matkoja etäsäiliöön, jolloin lietesäiliön ei tarvitse olla navetan yhteydessä.

– Sikatiloilla fosfori saadaan tehokkaasti jäämään kuiva-aineeseen ja lietteen sekoitustarve vähenee.

– Kuiva-aine kompostoituu nopeasti, jolloin myös rikkakasvinsiemenet kompostoituvat.

– Kompostoitu lanta on hyvä ravinne peltoa uudistettaessa.

– Kuiva-aine on hyvä ravinne pohjavesialueille ja asutusten lähettyville, koska ei ravinnevalumia ja lanta ei haise.

Separoitu kuiva-aine on tehokas raaka-aine biovoimalaitoksille. Lietettä kuljetettaessa kuljetamme pääasiassa vettä. Raaka-aineen kuljetustarve pienenee. Biovoimareaktori voidaan rakentaa viisi kertaa pienemmäksi ns. mädätysvoimalaitos. Ravinteet muuttuvat paremmin kasvien hyödynnettäviksi
Separointia käytetään myös jätevedenpuhdistuksessa ja prosessiteollisuudessa. Separaattoria voidaan hyödyntää kaikenlaisen kuiva-aineen erotteluun nesteestä. Jätevesilaitosten lietteen kiintoaines saadaan separoitua riittävän kuivaksi jatkokäsittelyä ja kuljetusta varten. Separaattoria käytetään prosessiteollisuudessa mm. paperiteollisuudessa ja elintarviketeollisuudessa